Báo cáo kết quả công tác ATTP năm 2018 và xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP năm 2019.

Báo cáo kết quả công tác ATTP năm 2018 và xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 09/02/2018 của Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai năm 2018;

Sở Y tế – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành là Thành viên Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018 (báo cáo công tác truyền thông, kiểm tra theo phụ lục đính kèm) và xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị gửi Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai, ĐT: 0251.8820597, email: hoanganh.attp@gmail.com) trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP, UBND tỉnh. (Tải mẫu báo cáo tại link: http://dongnai.vfa.gov.vn/chuyen-muc/van-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh-van-ban/)./.

CV: cong van nop bao cao nam 2018, xd KH 2019

Mẫu Phụ lục: Mau phu luc

Related posts

Leave a Comment