Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình 90

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình 90

Thực hiện triển khai Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt Chương trình 90);

Ngày 17/10/2016, UBND và UBMTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch 9742/KH-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện Chương trình 90 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Để kịp thời chuẩn bị báo cáo Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình 90 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 9742/KH-UBND-MTTQ năm 2018 (theo mẫu đính kèm) về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (bộ phận tổng hợp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, 59 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0251.8820597; Email: hoanganh.attp@gmail.com) trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh.

Công văn : CV de nghi BC van dong gs 2018 theo mau

mẫu Báo cáo :Mau BC van dong gs ATTP 2018.

Related posts

Leave a Comment