Báo cáo kết quả công tác ATTP năm 2018 và xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 09/02/2018 của Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai năm 2018; Sở Y tế – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành là Thành viên Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh,…

Read More

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình 90

Thực hiện triển khai Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt Chương trình 90); Ngày 17/10/2016, UBND và UBMTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch 9742/KH-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện Chương trình 90 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Để kịp thời chuẩn bị báo cáo Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình 90 trên địa…

Read More

Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Ngày 14/9/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Thông tư này quy định chi tiết hình thức, trình tự, trách nhiệm thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc…

Read More

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

  Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua & dự báo diễn biến tình hình năm 2018; Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-ATTP ngày 13/03/2018 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018; BAN CHỈ ĐẠO ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 30/3/2018, Triển khai “Tháng hành động vì an…

Read More