Giới Thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai. Chi cục là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm có 4 phòng chức năng: phòng Hành chính tổng hợp, phòng Thanh tra, phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm, phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm.       

Thông tin liên hệ:

– Phòng Hành chính tổng hợp:  0251.8820.775

– Phòng Thanh tra: 0251.8820.511 – 0251.8820.597

– Phòng Nghiệp vụ: 0251.8820.598 – 3940.463

– Đường dây nóng: 0908.875.698

     

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Đồng Nai

Địa chỉ: 59, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8820.775             Số fax: 0251.8820.510

Email:  ccattpdongnai@gmail.com

Website:http://dongnai.vfa.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

I. CHỨC NĂNG

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai là tổ chức trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật .

II. NHIỆM VỤ

    Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lývệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;

Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Lãnh đạo Chi cục:

 

Bs.CKI Nguyễn Văn Hữu

Chi cục trưởng

Hình

 

 

 

 

 

 

Ks. Nguyễn Đình Minh

Phó Chi cục trưởng

Hình

 

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

 

CN.Hồ Thị Thảo

Trưởng phòng

Hình

 

 

 

 

 

 

 

CN. Phùng Thị Phượng Dung

Kế toán trưởng

 

 

 

Phòng Công tác Thanh tra

 

Ks. Nguyễn Đình Việt

Trưởng phòng

Hình

 

 

 

Phó trưởng phòng

Hình

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ

Ks. Hoàng Diễn Châu

Trưởng phòng

Hình