Kết luận thanh tra

Thực hiện Quyết định Thanh tra của Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP tại Công ty Cổ phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam  và  Cơ Sở Hoa Sen.

Đoàn Thanh Tra Thực hiện việc công bố Bản Kết luận Thanh tra tại hai cơ sở trên.

Chi tiết

Cơ sở Hoa sen (Trang 1 2 3)

Công ty CP HH Vedan Việt Nam (Trang 1 2 3)

Related posts

Leave a Comment