Phòng NGHIỆP VỤ

Trách nhiệm, Quyền hạn của phòng NGHIỆP VỤ

1.Trách nhiệm:

– Chỉ đạo chung mọi công việc của Phòng Nghiệpvụ về công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác An toàn thực phẩm hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tham mưu Chi cục trưởng trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và ban hành các văn bản trả lời các doanh nghiệp về công tác an toàn thực phẩm.

– Báo cáo Chi cục trưởng về công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm trong phạm vi, trách nhiệm.

– Soát xét báo cáo kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm trình Chi cục trưởng.

– Kiến nghị các giải pháp, biện pháp xử lý.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

2. Quyền hạn:

– Chỉ đạo, điều hành, phân công công chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác do lãnh đạo Chi cục phân công.

– Tham gia các cuộc họp; giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục.

– Đề xuất Chi cục Trưởng cử công chức dưới quyền tham gia các khóa đào tạo, lớp tập huấn, chương trình học có liên quan đến lĩnh vực ATTP để nâng cao nghiệp vụ.

– Tham gia đoàn kiểm tra hướng dẫn An toàn thực phẩm.

– Lập kế hoạch tháng, năm về công tác của phòng Đăng ký & chứng nhận sản phẩm.

– Thống kê, cập nhật các loại hình cơ sở thực phẩm được cấp giấy về ATTP trong lĩnh vực của phòng.

– Kiểm tra sau công bố các cở sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, chế độ kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm đã công bố.