Phòng Đăng Ký & Chứng Nhận Sản Phẩm

Chức năng, nhiệm vụ của phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Chi cục trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phổ biến, thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.Các quy định, chính sách của nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ Y tế để cơ sở hiểu biết các quy định pháp luật và thực hiện.

II. NHIỆM VỤ

– Thực hiện quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính về An toàn vệ sinh thực phẩm:

+ Cấp, cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy;

+ Cấp, cấp lại giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP;

+ Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;

+ Cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

–  Xử lý những văn bản bổ sung, thay thế khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

– Tham gia đoàn kiểm tra hướng dẫn An toàn thực phẩm.

– Lập kế hoạch tháng, năm về công tác của phòng Đăng ký & chứng nhận sản phẩm.

– Thống kê, cập nhật các loại hình cơ sở thực phẩm được cấp giấy về ATTP trong lĩnh vực của phòng.

– Kiểm tra sau công bố các cở sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, chế độ kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm đã công bố.

– Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về ATTP trong lĩnh vực của phòng.

– Lưu trữ hồ sơ cấp giấy.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo Chi cục phân công.