Phòng Thanh Tra

Chức năng, nhiệm vụ của phòng thanh tra

I. CHỨC NĂNG

Phòng Thanh tra có chức năng tham mưu Chi cục trưởng trong công tác thanh tra chuyên ngành và thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm.

II. NHIỆM VỤ

– Tham mưu Chi cục trưởng ban hành Kế hoạch thanh tra hàng năm trình Sở Y tế phê duyệt; xây dựng Kế hoạch thanh tra trong các đợt cao điểm về An toàn thực phẩm như tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… và các Kế hoạch thanh, kiểm tra khi có yêu cầu về công tác quản lý nhà nước.

-Thực hiện thanh tra theo Kế hoạch và thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên;

– Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra định kỳ theo quy định của pháp luật và báo cáo trong các đợt cao điểm về An toàn thực phẩm.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo quy định;

– Thực hiện việc báo cáo kết quả thanh tra tại các cơ sở, doanh nghiệp được thanh tra và tham mưu Chi cục trưởng ban hành Kết luận thanh tra.

– Tham mưu Chi cục trưởng trong việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

– Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của Chi cục.

– Tham mưu Chi cục trưởng kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sữa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc huỷ bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng