Phòng Công tác Thanh Tra

Trách nhiệm, Quyền hạn của phòng Công tác Thanh Tra

1. Trách nhiệm:

– Chỉ đạo chung mọi công việc của Phòng Công tác Thanh tra về công tác thanh, kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

– Xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm, hàng quý và kế hoạch kiểm tra đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tham mưu Chi cục trưởng thực hiện thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra ngộ độc thực phẩm.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của Chi cục.

– Báo cáo Chi cục Trưởng và Thanh tra Sở Y tế về công tác thanh, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi, trách nhiệm.

– Soát xét báo cáo, kết luận, thông báo kết luận thanh tra các đơn vị được thanh tra trình Chi cục trưởng.

– Kiến nghị các biện pháp xử lý, hình thức xử phạt …

– Lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất Chi cục Trưởng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng giao.

2. Quyền hạn:

– Chỉ đạo, điều hành, phân công công chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác do lãnh đạo Chi cục phân công.

– Tham gia các cuộc họp; giao ban tuần, giao ban tháng và các cuộc họp quan trọng khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục.

– Tham gia cuộc họp với Lãnh đạo Sở, Ban chỉ đạo bảo đảm ATTP tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên môn khi có yêu cầu của Chi cục trưởng.

– Đề xuất Chi cục Trưởng cử công chức dưới quyền tham gia các khóa đào tạo, lớp tập huấn, chương trình học có liên quan đến lĩnh vực ATTP để nâng cao nghiệp vụ.

– Đề xuất mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc, văn phòng phẩm để đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn.

–  Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.