Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:            /SYT-ATTP

V/v Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Đồng Nai, ngày        tháng       năm  2017

 

Kính gửi: Ban Giám đốc các doanh nghiệp.

 

Thực hiện công văn số 9064/UBND-CNN của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/9/2017 về việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn trong các bếp ăn tập thể, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho công nhân, Sở Y tế đề nghị Ban Giám đốc các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể thực hiện các nội dung sau:

– Công ty thực hiện ( hoặc yêu cầu nhà thầu) thu mua nguyên liệu cho bếp ăn tập thể từ các sản phẩm nông nghiệp an toàn của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã được các cơ quan chức năng chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, VietGAP và truy xuất được nguồn gốc;

– Lưu hồ sơ, chứng từ liên quan theo quy định để chứng minh thu mua sản phẩm an toàn để chế biến

Trân trọng ./.

 

Nơi nhận:

– Như trên (thực hiện);

– UBND tỉnh (báo cáo);

– BLĐ Sở Y tế

– BLĐ Chi cục

– Lưu: VT,ATTP ( NV).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

 

 Phan Huy Anh Vũ

Related posts

Leave a Comment